Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оборону України"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оборону України"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.420 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 106) такі зміни і доповнення:
 

     1. Абзац третій частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

     "прогнозування та оцінку воєнної загрози чи загрози воєнного нападу, здійснення відповідних заходів на міжнародній арені для запобігання агресії".
 

     2. У статті 4:

     абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:

     "кандидатури на посади Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України";

     абзац шостий частини третьої доповнити словами "символіку Збройних Сил України";

     абзац сьомий частини третьої доповнити словами "її фінансування";

     в абзаці третьому частини четвертої слова "запроваджує воєнний стан на території України" замінити словами "вводить воєнний стан на всій території України чи в окремих її місцевостях" та після слів "воєнного нападу" доповнити словами "або загрози воєнного нападу";

     абзац четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:

     "визначає військові звання, свято - День Збройних Сил України, присвоює найменування кораблям першого і другого рангу".
 

     3. У статті 5:

     у частинах першій і другій слово "Головнокомандуючий" замінити словами "Верховний Головнокомандуючий";

     абзац другий частини другої після слів "загальної структури" доповнити словами "та чисельного складу";

     абзац третій частини другої викласти в такій редакції:

     "пропонує на затвердження Верховної Ради України кандидатури для призначення ним на посади Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України";

     абзаци шостий і сьомий частини другої викласти в такій редакції:

     "затверджує план розвитку та стратегічні плани використання Збройних Сил України, плани їх дислокації та розташування, а також положення про Генеральний штаб Збройних Сил України;

     у разі воєнного нападу або загрози воєнного нападу на Україну приймає рішення про оголошення стану війни, введення воєнного стану на всій території України чи в окремих її місцевостях, рішення про їх припинення або відміну, укладення миру і невідкладно вносить ці питання на розгляд Верховної Ради України, а також оголошує загальну або часткову мобілізацію на території України у разі оголошення стану війни, приймає рішення про демобілізацію";

     в абзаці десятому частини другої слова "а також про мобілізацію військовозобов'язаних у воєнний час та про демобілізацію" виключити;

     доповнити частину другу новим абзацом дванадцятим такого змісту:

     "встановлює військові свята".
 

     4. У статті 7:
 

     в абзаці третьому слово "дійсну" виключити;
 

     в абзаці сьомому слова "при виконанні службових обов'язків" замінити словами "під час проходження служби".
 

     5. У частині другій статті 8:

     в абзаці четвертому слово "воєнного" замінити словом "оборонного";

     абзац п'ятий після слів "пропозиції щодо" доповнити словами "загальної структури та чисельного складу Збройних Сил України, обсягу бюджетних";
 

     в абзаці чотирнадцятому слово "дійсну" виключити.
 

     6. У назві статті 10 та її тексті слова "Кримської АРСР" замінити словами "Республіки Крим".
 

     7. У статті 13:

     у частині першій слово "нападу" замінити словами "воєнного нападу або загрози воєнного нападу", а слова "Службою національної безпеки України та іншими військовими формуваннями" замінити словами "іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законодавства України, та Службою безпеки України";

     у частині третій слова "чисельність та склад" замінити словами "склад, загальна структура та чисельність", а слова "та мобілізації" замінити словами "мобілізації та демобілізації".
 

     8. У статті 15:

     слова "запроваджується" і "запровадженням" замінити відповідно словами "вводиться" і "введенням";

     частину п'яту викласти в такій редакції:

     "Порядок введення і правовий режим воєнного стану визначаються Законом України".
 

     9. У статті 16:

     назву статті доповнити словами "та демобілізація";

     частину другу після слова "мобілізації" доповнити словами "та демобілізації".
 

     10. Статтю 17 доповнити новою частиною такого змісту:

     "Положення про територіальну оборону затверджується Президентом України".

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 21 жовтня 1993 року
      N 3547-XII