Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.457 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385) такі зміни і доповнення:
 

     1. У статті 17:
 

     у пункті 2:
 

     у підпункті "а" частини першої слова "що проживають разом з ними і зобов'язані відповідно до законодавства їх утримувати" замінити словами "зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати, незалежно від того, проживають вони разом з батьками чи ні";
 

     у підпункті "б" частини першої слово "останні" замінити словом "вони";
 

     частину четверту після слова "сім'ї" доповнити словом "тільки";
 

     у пункті 4 частини другу, третю і четверту замінити двома частинами такого змісту;
 

     "Відстрочка від призову надається випускникам професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладів на весь час роботи в сільській місцевості за отриманою спеціальністю.

     Студентам, які навчаються у вищих державних і недержавних навчальних світських та духовних закладах, відстрочка від призову на строкову військову службу надається один раз на весь період навчання. Особи, відраховані за неуспішність, недисциплінованість та у зв'язку з небажанням продовжувати навчання, а також залишені на другий рік для навчання на тому ж курсі з зазначених причин, втрачають право на відстрочку від призову";
 

     доповнити статтю після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:
 

     "7. Призовники, яким надано відстрочку, зобов'язані щорічно до 1 жовтня подавати у військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку".
 

     У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
 

     2. Абзац шостий частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
 

     "батьки, рідні брати, сестри яких загинули чи померли або стали інвалідами під час проходження військової служби".
 

     3. У пункті "а" частини першої статті 23 слова "Службі безпеки України, - 18 місяців" замінити словами "Службі безпеки України, - 24 місяці".
 

     4. У пункті 4 статті 26 слово "двох" замінити словом "шести".
 

     5. Абзац перший частини другої пункту 2 статті 29 викласти у такій редакції:
 

     "Особи офіцерського складу запасу, які не проходили військової служби як офіцери, а також офіцери запасу, звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, за час перебування в запасі можуть бути призвані на навчальні збори:".
 

     6. Доповнити статтю 33 частиною четвертою такого змісту:
 

     "Військовий облік військовозобов'язаних і призовників здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 

     7. Пункт 4 статті 37 після підпункту "в" доповнити новим підпунктом "г" такого змісту:
 

     "г) взяті на спеціальний облік Міністерства внутрішніх справ України у зв'язку з призначенням на посади рядового або начальницького складу органів внутрішніх справ чи зарахуванням курсантами і слухачами вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України".
 

     У зв'язку з цим підпункти "г" і "д" вважати відповідно підпунктами "д" і "е".
 

     8. Абзац перший пункту 1 статті 42 викласти в такій редакції:
 

     "1. Керівники, інші посадові особи державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, а також підприємств, установ, організацій і навчально-виховних закладів всіх форм власності та громадяни, винні у порушенні порядку:".

 

 Президент України                                    Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 листопада 1993 року
      N 3625-XII