Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 19, ст.199 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2880-XII ( 2880-12 ) від 17.12.92, ВВР, 1993, N 19, ст.200 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст. 387, N 31, ст. 438, N 33, ст.ст. 475, 476) такі зміни і доповнення:
 

     1. Частину третю статті 24 виключити.
 

     У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту статті 24 вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.
 

     2. Частину третю статті 31 викласти в такій редакції:
 

     "Виконавчий комітет утворюється Радою на строк її повноважень і формується одноосібно головою Ради у складі заступника (заступників) голови, керуючого справами (секретаря) і членів виконавчого комітету. У складі виконавчого комітету міської (міста обласного підпорядкування) Ради за її рішенням може бути перший заступник голови виконавчого комітету".
 

     3. Частини третю і четверту статті 42 викласти в такій редакції:
 

     "Делегування державою повноважень виконавчим комітетам відповідних Рад супроводжується передачею їм фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

     Здійснення виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради делегованих державою повноважень є обов'язковим. Виконавчий комітет несе відповідальність за їх здійснення перед відповідною місцевою державною адміністрацією".
 

     4. Статтю 51 викласти в такій редакції:
 

     "Представницькими органами регіонального самоврядування є обласні, районні Ради народних депутатів.

     Порядок формування і форми роботи представницьких органів регіонального самоврядування визначаються відповідно до положень статей 17, 20-22 цього Закону.

     Обласна, районна Рада обирає з числа депутатів відповідної Ради голову і заступника голови Ради, утворює і обирає постійні та інші комісії, правовий статус та повноваження яких визначаються статтями 23-30, за винятком положень, що стосуються виконавчого комітету.

     Голова обласної, районної Ради є найвищою посадовою особою в системі самоврядування відповідно області, району.

     Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій Ради працюють на громадських засадах".
 

     5. Пункти 6, 8, 10 частини другої статті 52 викласти в такій редакції:
 

     "6) заслуховування звітів голови Ради, постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає Рада, а також посадових осіб, яких вона обирає, призначає або затверджує; скасування розпоряджень голови Ради";
 

     "8) затвердження бюджету і внесення до нього змін, затвердження звітів про виконання бюджету; затвердження положення про порядок формування і використання позабюджетних коштів, цільових і валютних фондів та звітів про їх виконання";
 

     "10) заслуховування звітів Представника Президента України, а також за його дорученням заступників глави місцевої державної адміністрації, керівників відділів, управлінь, інших служб місцевої державної адміністрації про виконання бюджету, програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних програм та з інших питань, пов'язаних із здійсненням місцевою державною адміністрацією повноважень, переданих їй Радою".

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 16 березня 1993 року
      N 3067-XII