Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 19, ст.197 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2878-XII ( 2878-12 ) від 17.12.92, ВВР, 1993, N 19, ст.198 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про Представника Президента України" ( 2167-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст. 335, N 31, ст. 437) такі зміни і доповнення:
 

     1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 

     "Представник Президента України є главою місцевої державної адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі, районі, районі міст Києва і Севастополя".
 

     2. У частині першій статті 2 виключити слово "лише".
 

     Доповнити статтю 2 після частини другої новими частинами третьою і четвертою такого змісту:
 

     "Представники Президента України в областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя призначаються після погодження їх кандидатур з відповідними Радами народних депутатів.

     Пропозиції щодо кандидатур Представника Президента України розглядаються на пленарних засіданнях Ради. За результатами розгляду Радою приймається рішення. В разі відхилення Радою запропонованої кандидатури для погодження вноситься інша або повторно та сама кандидатура. Якщо у двотижневий строк після надходження пропозиції щодо кандидатури засідання Ради не відбулося або Радою не прийнято будь-якого рішення з цього питання, Президент України має право призначити свого Представника на власний вибір".
 

     У зв'язку з цим частину третю статті 2 вважати частиною п'ятою.
 

     3. Пункт 9 статті 6 викласти в такій редакції:
 

     "9) організує розробку проектів бюджету, програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних програм, подає їх на затвердження відповідної Ради, забезпечує виконання бюджету і цих програм, за рішенням Ради у встановлений нею строк звітує перед Радою про їх виконання, а також з інших питань, пов'язаних із здійсненням місцевою державною адміністрацією повноважень, переданих їй Радою; забезпечує підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних матеріалів з питань регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю, з інших питань економічного і соціального розвитку території та виконання прийнятих Радою рішень".
 

     Пункт 10 статті 6 виключити.
 

     4. Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
 

     "Представник Президента України не має права вирішувати питання, що належать до відання органів місцевого і регіонального самоврядування, за винятком тих питань, які пов'язані із здійсненням ним функцій виконавчо-розпорядчого характеру, що передаються відповідній місцевій державній адміністрації обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві і Севастополі Радами народних депутатів".
 

     5. Статтю 8 викласти в такій редакції:
 

     "На пропозицію не менш як двох третин від загальної кількості обраних депутатів відповідної Ради Президент України вирішує питання про увільнення свого Представника".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 16 березня 1993 року
          N 3066-XII