Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України


ЗАКОН УКРАЇНИ
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 46, ст.427 )

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 Законом N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 

     III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ):
 

     1. Доповнити Кодекс статтею 186-5 такого змісту:
 

     "Стаття 186-5. Порушення законодавства про об'єднання громадян
 

     Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань -

     тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 

     2. Статті 221 і 294 після цифр "186-4" доповнити цифрами "186-5".
 

     3. Пункт 1-1 частини першої статті 255 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-5".

 

{ Розділ IV втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

 

     V. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ):
 

     частину третю статті 18 після слова "Закону" доповнити словами "або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 11 листопада 1993 року
      N 3582-XII