Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 29, ст.303 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3290-XII ( 3290-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.304 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10, N 32, ст.459) такі зміни і доповнення:
 

     1. Пункт "а" статті 3 після слова "кооперативах" доповнити словами "(у тому числі за угодами цивільно-правового характеру)".
 

     2. Перше речення статті 4 та пункт "а" статті 77 після слів "про пенсійне забезпечення військовослужбовців" доповнити словами "та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".
 

     3. У частині другій статті 8 друге речення після слова "організаціями" доповнити словами "(в тому числі й тими, що використовують працю громадян за угодами цивільно-правового характеру)".
 

     4. Пункт "а" частини третьої статті 56 після слова "в'язнів" доповнити словами "і робота за угодами цивільно-правового характеру".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 червня 1993 року
      N 3284-XII