Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" 23 грудня 1993 року N 3795-12

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.66 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести такі доповнення і зміни до Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.283; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.277, N 30, ст.418; 1993 р., N 26, ст.227):
 

     1. Доповнити статтю 16 частинами четвертою і п'ятою такого змісту:

     "У судовому порядку діяльність релігійної організації припиняється лише у випадках:

     1) вчинення релігійною організацією дій, недопустимість яких передбачена статтями 3, 5 і 17 цього Закону;

     2) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з посяганнями на життя, здоров'я, свободу і гідність особи;

     3) систематичного порушення релігійною організацією встановленого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо);

     4) спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов'язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або релігійних організацій.

     Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної організації порядком позовного провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ), за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної організації, або прокурора".
 

     2. Частину третю статті 17 викласти в такій редакції:

     "Культова будівля і майно, що є державною власністю, можуть передаватися у почергове користування двом або більше релігійним громадам за їх взаємною згодою. За відсутності такої згоди державний орган визначає порядок користування культовою будівлею і майном шляхом укладення з кожною громадою окремого договору".
 

     3. Доповнити статтю 24 частиною четвертою такого змісту:

     "Священнослужителі, релігійні проповідники, наставники, інші представники зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, можуть займатися проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних обрядів чи іншою канонічною діяльністю лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони прибули, і за офіційним погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації".
 

     4. У статті 14:

     у частині першій слова "до виконавчого комітету обласної, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, а у Кримській АРСР - до Уряду Кримської АРСР" замінити словами "до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а у Республіці Крим - до Уряду Республіки Крим";
 

     у частині четвертій слова "виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів" замінити словами "місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів".
 

     5. У статті 17:

     у частині другій слова "виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, а в Кримській АРСР - Уряду Кримської АРСР" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Республіці Крим - Уряду Республіки Крим".
 

     6. У статті 21:

     у частині п'ятій слова "виконавчого комітету відповідної місцевої Ради народних депутатів" замінити словами "відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів".
 

     7. У статтях 26, 27, 28 слова "робітниками і службовцями", "робітників і службовців" замінити відповідно словами "працівниками", "працівників".
 

     8. У статті 30:

     в абзаці п'ятому частини першої слова "виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "державним органам".
 

     9. У назві і тексті Закону слова "Української Радянської Соціалістичної Республіки", "Української РСР", "Українською РСР", "Українській РСР", "Українська РСР" замінити відповідно словами "України", "Україною", "Україні", "Україна". 

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 23 грудня 1993 року
      N 3795-12